Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

Bevezetés

Üdvözöljük a e-Commercial Company Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.pattintos.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [link] keresztül.

Fogyasztó: az a természetes személy Vásárló, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el és ilyen minőségében vásárol a Honlapon.

Cégnév, továbbiakban Pattintos.hu

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

A Szolgáltató

Név: e-Commercial Company Kft.

Székhely: 9151 Abda Bécsi út 99

Levelezési cím: 9151 Abda Bécsi út 99

Képviselő neve: Hegedüs Krisztián

Cégjegyzékszám: 08-09-032739

Adószám: 29030257-2-08

Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

Számlaszám: 11600006-00000000-94769742

E-mail cím: info@pattintos.hu

Telefonszám:+36702746137

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Shoprenter.hu Kft.

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Telefonszám: 06704102535 06-1/234-5011

E-mail: info@shoprenter.hu

Webcím: www.shoprenter.hu

 

Felhasználási feltételek 

Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.pattintos.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

Vásárlás, Regisztráció

A megrendelések teljesítéséhez szükséges az adatok kitöltése, és egy valós e-mail cím megadása. A Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait, az így megkötésre került szerződés semmis.A Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá az abból adódó károkért sem, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati központi e-mail címén van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg (a rendelés státusza: Függőben lévő).

Regisztrált felhasználó esetén a Felhasználó a “Bejelentkezés” gombra kattintva bejelentkezhet a honlapra és folytathatja a vásárlást. Regisztrálni a “Bejelentkezés” gombra kattintás után megjelenő felületen lévő “Regisztráció” gombra kattintva van lehetőség. Regisztráció esetén a következő vásárlásnál a Felhasználó könnyebben és gyorsabban vásárolhat a honlapon. 

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@pattintos.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció/vásárlás során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Megrendelés

Felhasználó a regisztrációját követően, bejelentkezik a webshopba, vagy regisztráció nélkül megkezdi a megrendelést. Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal oldalán található kategória választót lenyitva a  "Termékek" menüpontra kattintást követően, illetve a főoldalon megjelenő termékek között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

Felhasználónak lehetősége van a Honlap felső sávjában található “keresés...” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre néve szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a terméknél található részletek gombra kattintva tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával vagy a termék mennyiségénél található nyílra kattintva növelheti és csökkentheti a kosárba helyezni kívánt termékek mennyiségét. A “kosár” menüpontot a holnap jobb felső sarkában elhelyezett táska ikon jelzi. 

A kosár tartalmát (a kiválasztott terméket, annak darabszámát valamint a megrendelés összegét) Felhasználó a Honlap jobb felső részén lévő, a "Kosár" menüpontban megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár” menüpontra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.

A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét. Illetve akciós termékek esetén a kedvezmény mértékét. 

Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a “törlés” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával a „Mennyiség” oszlopban vagy a mennyiség mellett található nyilakra kattintva.

A “Vásárlás folytatása” gombra kattintva Felhasználót a Honlap visszanavigálja a főoldalra, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon történő böngészést.

A “Megveszem” gombra kattintva a Felhasználó megkezdheti a vásárláshoz szükséges adatok megadását. 

Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponnal, úgy annak számát ezen a felületen adhatja meg, a felületen erre biztosított helyen. Majd ezt a “Beváltás” gombra kattintva aktiválhatja. 

Amennyiben felhasználó a Honlapon való böngészés és a termékek kosárba helyezése előtt, a Honlapon még nem regisztrált vagy nem lépett be, úgy a megjelenő felületen a Felhasználó választhat, hogy

amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a “Bejelentkezés” gombra kattintva, vagy

A kötelező mezőket kitöltve folytatja a vásárlást. Kötelező mezők: E-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, Telefonszám

A bejelentkezést vagy a kötelező adatokat kitöltve a Honlap a Felhasználót a „Szállítás” felületre navigálja. Felhasználó a „Szállítási” felületen választani tud a szállítási módok között. Futárszolgálattal történő szállítás esetén a szállítási adatok megadása kötelező. 

 

A szállítási adatok megadása után a Felhasználót a Honlap a “Fizetés” felületre navigálja. Itt kiválaszthatja az általa kívánt Fizetési módot. 

Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább az összegzéshez” gombra kattintva a Honlap a “Rendelés összegzése” felületre navigálja. A “Módosítás” gombra kattintva a Felhasználó módosíthatja az általa megadott adatokat.

Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

Felhasználónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et.

Az oldal alján található “Megrendelem” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Felhasználó neve” feliratra kattintást követően "Korábbi rendelések" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. 

Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (fiókadatok módosítása), akár a megrendelési felületen. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Affiliate Partner program

Az Affiliate Partner programról a következő linkre [link] kattintva tájékozódhat a Felhasználó, amely a jelen ÁSZF részét képezi.
Az Affiliate kupon a jóváírástól számított 30 napon belül használható fel.
A jutalék kizárólag kuponra váltható be, készpénzre semmilyen formában nem váltható. 
Jelen partner program a szerződött viszonteladókra nem érvényes.

Kupon felhasználása

A kuponos kedvezmény a szerződött viszonteladókra nem érvényes.

Fizetés

Simple banki átutalás: 

Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára banki átutalás útján a Simple rendszerén keresztül. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

Simplepay

Ezen fizetési mód választása esetén Felhasználót a Simplepay rendszerébe navigálja át a Honlap, mely felületen Felhasználónak lehetősége van a bankkártyával vagy már meglévő Simplepay fiókjával kiegyenlíteni a megrendelése végösszegét. Bankkártya adatokat Felhasználónak minden esetben a Simplepay oldalán kell megadnia, így ezen adatok a Szolgáltató számára nem vállnak megismerhetővé.

Fizetés utánvétellel:

(Ez a szolgáltatlás többletköltséget tartalmaz) Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálat igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.


Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek/csomagok átvételének visszaigazolása után vagy azt megelőzően  a kifizetés igazolására, a Felhasználó részére távszámlát küld (Számlázz.hu rendszeren keresztűl) a regisztrációnál megadott email címre. 

Szállítás

Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Felhasználó nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató 

Szállítási módok

GLS csomagpontra szállítás

Szolgáltató ebben az esetben a Felhasználónak a GLS ( GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. ) szolgáltatásain keresztül GLS csomagpontra küldi meg a Felhasználó számára a terméket. A GLS csomagpontokról az alábbi linken tájékozódhat (Itt

GLS házhozszállítás

Szolgáltató ebben az esetben a Felhasználónak a GLS ( GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. ) szolgáltatásain keresztül csomagként küldi meg a Felhasználó számára a terméket.

Szállítási költségek

A megrendelés kiszállításának költségeiről a következő linkre [link] kattintva tájékozódhat a Felhasználó, amely a jelen ÁSZF részét képezi.

Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje raktáron lévő termékek esetén 2 - 6 munkanap, előrendelhető termékek esetén 10 - 14 munkanap. Amennyiben a szolgáltató a megrendelést nem tudja a megjelölt határidőn belül teljesíteni, írásban (E-mail) vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és tájékoztatja a szállítás várható időpontjáról. Nagyon fontos, hogy a Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

1. a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

A honlapon árusított termékek tárolása

Naptól és fagytól védett, száraz, hűvös helyen tárolandó! Gyermekek elől elzárva tartandó!

A honlapon árusított termékek fogyasztása

A honlapon feltüntetett termékek emberi fogyasztásra alkalmatlanok ezért ezeknek fogyasztása szigorúan tilos! A termék szájba jutása esetén a szolgáltató felelősséget nem vállal. 

A honlapon árusított termékek felhasználása


Dohánymentes hevítőrúdba vagy aromapárologtatóba helyezve.
Figyelmeztetés: Dohánytermékben történő felhasználás TILOS! A dohánytermék ízének, illatának megváltoztatása törvénybe ütköző cselekmény! A terméket megenni tilos! Gyermek elől elzárva tartandó! A pattintos.hu elhatárolódik és tilt minden a fentiektől eltérő felhasználási módot.

Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy  elektronikus úton küldött levél útján a feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [link] keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére ( 9151 Abda Bécsi út 99. ) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

A Fogyasztó a terméket csak tisztán, sérülésmentesen eredeti csomagolásában küldheti vissza. A termék beérkezése után a szolgáltató jogosult megvizsgálni a terméket, sérülés esetén erről jegyzőkönyvet készít.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

  1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

  2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. tusfürdő, kozmetikai termékek, egészségvédő termékek: pl.: maszk);

  3. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Kellékszavatosság

Hibás a Szolgáltató teljesítése, ha a teljesítés időpontjában a Felhasználó által vásárolt termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem hibás a teljesítés, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Az Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb - Fogyasztónak nem minősülő – Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

A hiba felfedezése után a Felhasználó köteles a hibát késedelem nélkül közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelemből eredő kárért a Felhasználó felel. Kellékszavatosság keretében a Felhasználó, választása szerint – a Ptk. rendelkezéseivel összhangban - (i) elsősorban kijavítást vagy kicserélést, (ii) másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását (árengedményt) igényelhet, vagy (iii) a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre az Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződés esetében alkalmazandók.

A termék akkor hibás és így akkor esik termékszavatossági feltételek alá, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Webáruházon keresztül a Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy (i) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta

vagy forgalmazta, (ii) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy (iii) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A hiba felfedezése után a Fogyasztó köteles a hibát késedelem nélkül közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felel.

Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti:

Név: e-Commercial Company Kft.

Cím: 9151 Abda Bécsi út 99

E-mail: info@pattintos.hu

Panaszkezelés:

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra a honlap kapcsolatfelvételi felülete szolgál, melyet ITT érhet el.

A Felhasználó panaszát a Szolgáltató kizárólag írásban fogadja a fenti felületen.

Az így előterjesztett fogyasztói panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el, majd – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – maximum harminc napon belül írásban válaszolja meg.

A panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles, továbbá felhívja a Felhasználó figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre.

Fogyasztói panasza esetén a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat:

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: https://gymsmkik.hu/bekelteto

Telefon: (96) 520-217

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el az online vitarendezési platformon keresztül, mely regisztráció követően érhető el.

Az online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/odr

Határon átnyúló online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése esetén, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 2016. december 31.napjával, jogutódlással megszűnt.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal.

A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Az illetékes járási hivatalok elérhetőségeiről információ a http://jarasinfo.gov.hu/ oldalon érhető el.

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Tulajdonjog Fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Az Általános Szerződési Feltételek érvényessége

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.02.25.